Image is not available
Slider

Bij de Culturele Raad Borsele kunt u subsidie aanvragen voor culturele activiteiten in de gemeente Borsele.
Download hier het SUBSIDIE FORMULIER, vul het in en stuur per post op naar de Culturele Raad Borsele , postbus 1, 4450 AA Heinkenszand

Het Logo van de Culturele Raad kunt u hier downloaden.

SUBSIDIEREGELING VOOR SUBSIDIËRING DOOR DE CULTURELE RAAD BORSELE

Burgemeester en wethouders van Borsele

Overwegende dat het gewenst is subsidieregels vast te stellen ten behoeve van het toekennen van subsidies ten behoeve van kunst- en culturele activiteiten die worden georganiseerd door particulieren of particuliere organisaties.

Gelet op artikel 2, artikel 3 en artikel 4 eerste lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling voor subsidiëring door de Culturele Raad Borsele.

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder:
Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie op grond van deze subsdieregeling kan worden verstrekt voor activiteiten:
a. met een sterk cultureel, kunstzinnig, cultuurhistorisch en/of kunsteducatief karakter en
b. met een bovenplaatselijk karakter en
c. die plaatsvinden in de gemeente Borsele en
d. die worden georganiseerd door Borselse organisaties en/of
e. die worden georganiseerd door niet Borselse organisaties, maar die wel een aanzienlijke inbreng hebben van inwoners uit de gemeente Borsele (= minimaal 33% van de uitvoerende leden; een uitvoerend lid is iemand die concreet aan de activiteiten deel neemt) of die een aanzienlijke meerwaarde voor de cultuur/kunst in de gemeente Borsele kunnen opleveren, en
f. die voor een ieder toegankelijk zijn.

Artikel 3 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt voor aanvragen op het gebied van kunst-, cultuurhistorische- en culturele activiteiten georganiseerd door particulieren of particuliere organisaties.

Artikel 4 Procedurebepalingen
1. De Culturele Raad Borsele stelt jaarlijks in haar werkplan een bedrag beschikbaar voor het verstrekken van subsidies op basis van deze regeling. Bij de verdeling van het beschikbaar gestelde budget gaat de culturele raad uit van een redelijke verdeling over alle sectoren van kunst en cultuur.
2. De organisatie die voor subsidie in aanmerking wil komen, moet voorafgaand aan de datum van de betreffende activiteit een aanvraag indienen, voorzien van een omschrijving van de activiteit en een begroting.
3. In de begroting dienen alle inkomsten en uitgaven te worden vermeld, die betrekking hebben op de betreffende activiteit.
4. Uit de begroting moet een duidelijke en aanvaardbare (financiële) inbreng van de eigen organisatie blijken. De subsidie bedraagt nooit meer dan het werkelijke tekort.
5. Voor het aanvragen van subsidie dient de aanvragende organisatie gebruik te maken van een standaardformulier, verkrijgbaar bij het secretariaat van de Culturele Raad Borsele.
6. De subsidie wordt verleend in de vorm van een garantiesubsidie, waarop een voorschot van 100% verstrekt kan worden.
7. De betrokken organisatie dient in de publiciteit duidelijk aan te geven dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Culturele Raad Borsele. Een affiche of een exemplaar van het programmaboekje dient als bewijs hiervan te worden overlegd. Tevens dient aan de Culturele Raad een tweetal gratis toegangskaarten te worden verstrekt.
8. Uiterlijk drie maanden na afloop van de betreffende activiteit dient de organisatie een afrekening te overleggen waarna tot vaststelling van de subsidie zal worden overgegaan. Als uit de afrekening blijkt, dat een te hoog voorschot is verstrekt, dan zal het teveel verstrekte voorschot worden teruggevorderd. Een en ander overeenkomstig de richtlijnen van de gemeente.
9. Indien blijkt dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, dan wel deze richtlijnen niet worden nagekomen, dan wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk ingetrokken en teruggevorderd.
10. Over subsidieaanvragen wordt een besluit genomen in een vergadering van de voorzitter, vice voorzitter en voorzitter werkgroep. Dit besluit wordt in een vergadering van de Culturele Raad vastgesteld. De betrokken organisatie kan voor de betreffende vergadering worden uitgenodigd.
11. De Culturele Raad Borsele behoudt zicht te allen tijde het recht voor om in voorkomende gevallen gemotiveerd af te wijken van de richtlijnen.

Artikel 5. Richtlijnen voor activiteiten beeldende kunst particuliere organisaties.
Voor de activiteiten op het terrein van beeldende kunst gelden de volgende richtlijnen:
1. het moet gaan om tentoonstellingen van werken van kunstenaars die wordt gehouden in de gemeente Borsele.
2. voor subsidie komen de navolgende kosten in aanmerking:
a. zaalhuur;
b. vervoer van de kunstwerken;
c. verzekering van de kunstwerken;
d. drukken en verzenden van uitnodigingen en affiches;
e. opening van de tentoonstelling;
f. uitgaven voor kunsteducatieve activiteiten;
3. de subsidie bedraagt maximaal € 250 per tentoonstelling;
4. per kalenderjaar wordt voor maximaal één tentoonstelling van dezelfde kunstenaar subsidie toegekend.

Artikel 6 Richtlijnen voor activiteiten podiumkunsten particuliere organisaties.
Voor de activiteiten op het gebied van de podiumkunsten gelden de volgende richtlijnen:
1. het moet gaan om activiteiten dan wel organisaties van (semi-)professionele aard;
2. de subsidiering zal mede afhankelijk zijn van de mate waarin de activiteiten pluriformiteit en spreiding van het aanbod van podiumkunsten in Borsele bewerkstelligen;
3. voor subsidie komen de navolgende kosten in aanmerking:
a. zaalhuur;
b. huur podiumelementen;
c. huur licht en geluid;
d. uitkoopsom inclusief reistijd artiesten;
e. kosten dirigent;
f. verzekeringskosten;
g. uitgaven voor kunsteducatieve activiteiten;
4. de navolgende kosten worden in mindering gebracht op de uitgaven:
a. inkomsten en entreegelden;
b. andere subsidies (rijk/provincie);
5. de volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:
a. kosten voor representatie, zoals geschenken en bloemen;
b. kosten voor consumpties en maaltijden, inclusief catering artiesten;
c. kosten voor vergunningen;
d. kosten vrijwillige medewerkers;
e. voorbereidingskosten (zoals vergaderkosten);
f. kosten voor de aanschaf van materialen, kleding en instrumenten;
g. publiciteitskosten;
6. aan de vast te stellen subsidie kan een maximum worden gesteld. Hiervoor is de volgende categorie-indeling van kracht:
a. categorie A: maximaal € 2.500,- subsidie bij een begroting/rekening tussen de € 15.000,- en € 25.000,-;
b. categorie B: maximaal € 1.500,- subsidie bij een begroting/rekening tussen de € 5.000,- en € 15.000,-.
c. categorie C: € 500,- subsidie bij een begroting/rekening tot € 5.000,-.
7. Per kalenderjaar wordt voor maximaal twee activiteiten op het gebied van podiumkunsten van dezelfde organisatie subsidie toegekend.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt al datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op 01-01-2016
2. Aanpassing van deze regeling geschiedt niet voor de Culturele Raad Borsele is gehoord.
3. De regeling wordt aangehaald als subsidieregeling voor subsidiëring door de Culturele Raad Borsele.

Heinkenszand. 06-05-2015

Burgemeester en Wethouders van Borsele,
de secretaris, de burgemeester,

J.P. van den Berge E.J. Gelok