De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Aanvullende financiële ondersteuning door CRB

De Culturele Raad Borsele stelt een aanvullende financiële ondersteuning beschikbaar. Dit is een aanvulling op de bestaande subsidieregeling van de gemeente Borsele (zie Subsidie aanvragen – Culturele Raad Borsele ). Voor deze regeling is geld beschikbaar uit de Corona compensatiemiddelen voor Kunst en Cultuur (zie hiervoor de Cultuurnota 2022-2025 (Plan van aanpak uitvoering bijlage 1 Cultuurnota).

 

Particulieren of particuliere organisaties kunnen door de culturele raad financieel ondersteund worden bij de organisatie van een incidentele activiteit zonder winstoogmerk met een sterk cultureel, kunstzinnig, cultuurhistorisch en/of kunst educatief karakter:

 • die plaatsvinden in de gemeente Borsele;
 • die worden georganiseerd door Borselse organisaties;
 • die worden georganiseerd door niet-Borselse organisaties, mits er een aanzienlijke inbreng is van inwoners uit de gemeente Borsele en/of de activiteit een aanzienlijke meerwaarde voor de cultuur/kunst in de gemeente Borsele kan opleveren (beide ter beoordeling van de culturele raad);
 • die algemeen toegankelijk zijn en niet speciaal gericht zijn op een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld geloofsovertuiging of leefwijze).

Makers (uitvoerend kunstenaars) kunnen een verzoek doen om een bijdrage op grond van deze regeling als ze staan ingeschreven als inwoner van de gemeente Borsele, of – indien sprake is van een groep van aanvragers – deze voor minstens de helft van de groep staan ingeschreven als inwoner van de gemeente Borsele.

Financiële ondersteuning kan worden aangevraagd voor projecten waarbij met culturele activiteiten iets wordt gecreëerd. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:

 • Vakmanschap: dit heeft betrekking op de ambachtelijke vaardigheid van de betrokken makers.
 • Oorspronkelijkheid: de eigenheid en de herkenbare artistieke signatuur zoals die uit het project naar voren komt.
 • Zeggingskracht: de wijze waarop en de mate waarin het project naar verwachting het publiek zal aanspreken of bijdraagt aan de ontwikkeling van de betreffende discipline.
 • Effect van het project voor de gemeente Borsele: wat is de tegenprestatie van de aanvrager als deze subsidie ontvangt. Hierbij valt te denken aan een presentatie (expositie, voorstelling etc.) of overdracht van de opgedane ervaring op een andere, vooraf aan te geven, wijze.
 • Het project moet financieel haalbaar zijn.

Projecten waarbij meerdere disciplines samenkomen en of samenwerking wordt gezocht hebben de voorkeur.

Aanvragen voor een gedenkteken, monument, jubileum of soortgelijks alsook reguliere activiteiten van een organisatie waarvoor al subsidie wordt ontvangen op basis van de gemeentelijke subsidieregeling komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

Aanvragen voor activiteiten die:

 • Een sterk innovatief karakter hebben (bijvoorbeeld aantoonbare vernieuwing op artistiek-inhoudelijk terrein, nieuwe initiatieven of manieren om nieuwe publieksgroepen aan te trekken, nieuwe vormen van programmeren/produceren, digitalisering, nieuwe vormen van samenwerking en inspiratie).
 • Een bijdrage leveren aan cultuureducatie en (talent-)ontwikkeling.
 • Een bijdrage leveren aan diversiteit en inclusie in de gemeente.
 • Niet of zelden georganiseerd worden in de gemeente Borsele (denk aan activiteiten op het gebied van film, dans, mode, poëzie).
 • Die een wisselwerking hebben met andere domeinen (bijvoorbeeld zorg en welzijn, economie, onderwijs).
 • Die een verbindend karakter hebben (bijvoorbeeld jong-oud of multicultureel).
 • Die samenwerking en kennisdeling beogen met andere instellingen, ondernemers, kunstenaars en vrijwilligers.

maken meer kans op honorering (dit is ter beoordeling van de culturele raad).

De culturele raad zal in de periode 2023 – 2025 jaarlijks aankondigen dat deze aanvullende mogelijkheid voor financiële ondersteuning beschikbaar is (dit alles onder de voorwaarde dat er nog voldoende geld uit de resterende compensatiemiddelen beschikbaar is voor financiële ondersteuning, dit ter beoordeling van de culturele raad). Voor 2023 stelt de raad een totaalbedrag van € 10.000, – beschikbaar.

Aanvraag

De organisatie moet voorafgaand aan de datum van de betreffende activiteit een aanvraag indienen, voorzien van een omschrijving van de activiteit en een begroting. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier voor deze financiële ondersteuning, dat gedownload kan worden op de website van de culturele raad.

In de begroting dienen alle inkomsten en uitgaven te worden vermeld, die betrekking hebben op de betreffende activiteit.

Uit de begroting moet een duidelijke en aanvaardbare (financiële) inbreng van de eigen organisatie blijken. De ondersteuning bedraagt nooit meer dan het werkelijke tekort. Hiervoor worden de volgende kosten en inkomsten in mindering gebracht op de uitgaven: entreegelden, winst uit verkoop consumpties en andere subsidies. Loonkosten van medewerkers, voorbereidingskosten, vergaderkosten en kosten voor aanschaf van materialen, kleding en instrumenten mogen geen onderdeel vormen van de begroting van de activiteit. Een eventuele post onvoorzien mag maximaal 5% van de totale kosten bedragen.

De betrokken persoon/organisatie dient in de publiciteit duidelijk aan te geven dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Culturele Raad Borsele. Een affiche of een exemplaar van het programmaboekje dient als bewijs hiervan te worden overlegd. Tevens dient aan de Culturele Raad een tweetal gratis toegangskaarten te worden verstrekt.

Toekenning, verstrekking en afrekening

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De culturele raad neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit tot financiële ondersteuning. Zij kunnen hiervan gemotiveerd afwijken.

De financiële bijdrage bedraagt maximaal 20 % van de begroting/rekening, maar kan nooit meer bedragen dan € 5.000 per jaar. Afwijking van de maximale financiële bijdrage vindt plaats na besluit van de culturele raad.

Over aanvragen wordt een besluit genomen door de culturele (minimaal het dagelijks bestuur). De betrokken organisatie kan worden uitgenodigd om een verzoek nader toe te lichten.

De culturele raad behoudt zich te allen tijde het recht voor om in voorkomende gevallen gemotiveerd af te wijken van de richtlijnen.

Bij toekenning door de culturele raad wordt de financiële ondersteuning voorafgaand aan de activiteit verstrekt als een voorschot van 100%.

Uiterlijk drie maanden na afloop van de betreffende activiteit dient de organisatie een afrekening te overleggen waarna de culturele raad het definitieve bedrag van de ondersteuning zal vaststellen. Als uit de afrekening blijkt, dat een te hoog voorschot is verstrekt, dan zal het te veel verstrekte voorschot worden teruggevorderd. Een en ander overeenkomstig de richtlijnen van de gemeente.

Indien blijkt dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, dan wel deze richtlijnen niet worden nagekomen, dan wordt de financiële ondersteuning geheel of gedeeltelijk ingetrokken en teruggevorderd.