De Culturele Raad adviseert het college van B&W over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verstrekt subsidies. De Raad kent ook een werkgroep die zich bezighoudt met de organisatie van culturele activiteiten in de gemeente.

Subsidie aanvragen

Bij de Culturele Raad Borsele kunt u subsidie aanvragen voor culturele activiteiten in de gemeente Borsele.

Download het SUBSIDIE FORMULIER, vul het in en stuur per post op naar de Culturele Raad Borsele , postbus 1, 4450 AA Heinkenszand of per mail naar cultureleraad@borsele.nl.

Het Logo van de Culturele Raad kunt u hier downloaden.

Subsidieregeling

Subsidieregeling voor subsidiëring door de Culturele Raad Borsele

Burgemeester en wethouders van Borsele

Overwegende dat het gewenst is subsidieregels vast te stellen ten behoeve van het toekennen van subsidies ten behoeve van kunst- en culturele activiteiten die worden georganiseerd door particulieren of particuliere organisaties.

Gelet op artikel 2, artikel 3 en  artikel 4 eerste lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling voor  subsidiëring door de Culturele Raad Borsele.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling  wordt verstaan onder:

 1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2016
 2. Culturele activiteiten: activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
 3. Regionale cultuurarrangementen: Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen op basis van het convenant regionale cultuurarrangementen provincie Zeeland Oosterschelderegio.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze subsidieregeling kan worden verstrekt voor niet commerciële activiteiten:

 1. met een sterk cultureel, kunstzinnig, cultuurhistorisch en/of kunst educatief karakter en
 2. die plaatsvinden in de gemeente Borsele
 3. die worden georganiseerd door Borselse organisaties.
 4. die worden georganiseerd door niet Borselse organisaties, maar die wel een aanzienlijke inbreng hebben van inwoners uit de gemeente Borsele (= minimaal 33% van de uitvoerende leden; een uitvoerend lid is iemand die concreet aan de activiteiten deel neemt) of die een aanzienlijke meerwaarde voor de cultuur/kunst in de gemeente Borsele kunnen opleveren, en
 5. Die algemeen toegankelijk zijn. *

Artikel 3. Weigeringsgronden

Onverminderd het gestelde in artikel 2 wordt de subsidie in elk geval geweigerd als:

 1. het een aanvraag betreft voor een gedenkteken of jubileum
 2. het een activiteit betreft die valt onder de normale activiteiten van een organisatie waarvoor al subsidie wordt ontvangen op basis van een andere gemeentelijke subsidieregeling.
 3. activiteiten worden verricht met het oogmerk om winst te maken.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt voor onder artikel 1 genoemde activiteiten georganiseerd door particulieren of particuliere organisaties.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 1. De organisatie die voor subsidie in aanmerking wil komen, moet voorafgaand aan de datum van de betreffende activiteit een aanvraag indienen, voorzien van een omschrijving van de activiteit en een begroting. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van een vastgesteld aanvraagformulier.
 2. In de begroting dienen alle inkomsten en uitgaven te worden vermeld, die betrekking hebben op de betreffende activiteit.
 3. Uit de begroting moet een duidelijke en aanvaardbare (financiële) inbreng van de eigen organisatie blijken. De subsidie bedraagt nooit meer dan het werkelijke tekort. Hiervoor worden de volgende kosten in mindering gebracht op de uitgaven: entreegelden, winst uit verkoop consumpties en andere subsidies.
 4. Een eventuele post onvoorzien mag maximaal 5% van de totale kosten bedragen.
 5. De subsidie wordt verleend in de vorm van een garantiesubsidie, waarop een voorschot van 100% verstrekt kan worden.
 6. De betrokken organisatie dient in de publiciteit duidelijk aan te geven dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Culturele Raad Borsele. Een affiche of een exemplaar van het programmaboekje dient als bewijs hiervan te worden overlegd. Tevens dient aan de Culturele Raad een tweetal gratis toegangskaarten te worden verstrekt.
 7. Uiterlijk drie maanden na afloop van de betreffende activiteit dient de organisatie een afrekening te overleggen waarna tot vaststelling van de subsidie zal worden overgegaan. Als uit de afrekening blijkt, dat een te hoog voorschot is verstrekt, dan zal het teveel verstrekte voorschot worden teruggevorderd. Een en ander overeenkomstig de richtlijnen van de gemeente.
 8. Indien blijkt dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, dan wel deze richtlijnen niet worden nagekomen, dan wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk ingetrokken en teruggevorderd.
 9. Over subsidieaanvragen wordt een besluit genomen door de voorzitter, vice voorzitter van de Culturele Raad en de voorzitter van de werkgroep. Dit besluit wordt in een vergadering van de Culturele Raad vastgesteld. De betrokken organisatie kan worden uitgenodigd om een verzoek nader toe te lichten.
 10. De Culturele Raad Borsele behoudt zich te allen tijde het recht voor om in voorkomende gevallen gemotiveerd af te wijken van de richtlijnen.

Artikel 6 algemene subsidiegrondslagen

Aan de vast te stellen subsidie kan een maximum worden gesteld. Hiervoor is de volgende categorie-indeling van kracht:

 1. categorie A: Maximaal € 250 subsidie bij een begroting/rekening tot € 2.500.
 2. categorie B: Maximaal € 500 subsidie bij een begroting/rekening tot € 5.000.
 3. categorie C: Maximaal €1.500 subsidie bij een begroting/rekening tot € 15.000
 4. categorie D: Maximaal € 2.500 subsidie bij een begroting rekening van meer dan € 15.000

Afwijkingen van de maximale subsidiebedragen vinden plaats na besluit van de Culturele Raad.

Artikel 7 Specifieke subsidiegrondslagen

Naast de algemene subsidievoorwaarden gelden de volgende specifieke subsidiegrondslagen.

 1. Voor Theaters aan Zee een bijdrage van maximaal € 4.000 per jaar voor de organisatie van minimaal 4 podiumactiviteiten in de Stenge te Heinkenszand

Artikel 8 Regionale cultuurarrangementen

 1. Activiteiten die voldoen aan het convenant regio-arrangementen, voldoen aan de afspraken tussen gemeente en provincie voor wat betreft de regio-arrangementen.
 2. Voor regio arrangementen bestaat een subsidieplafond dat afhankelijk is van de bijdrage die wij hiervoor van de gemeente ontvangen.
 3. In uitzonderlijke gevallen kan aan een (nieuwe) activiteit een extra bijdrage worden verstrekt uit het eigen budget van de culturele raad
 4. Aanvragen in het kader van de regio arrangementen moeten uiterlijk 1 september van het jaar voorafgaand aan de activiteit worden aangevraagd. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van een speciaal hiervoor bestemd formulier.

Artikel 9 Aanvullende subsidievoorwaarden

 1. per kalenderjaar wordt voor maximaal één tentoonstelling van dezelfde kunstenaar subsidie toegekend.
 2. Een organisatie mag jaarlijks maximaal twee keer subsidie aanvragen voor eenzelfde soort activiteit.

Artikel 10 Niet voor subsidie in aanmerking komen

 1. Loonkosten medewerkers
 2. Voorbereidingskosten (zoals vergaderkosten)
 3. kosten voor aanschaf van materialen, kleding en instrumenten

Artikel 11 Beslissing op de aanvraag.

De crb neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Zij kunnen hiervan gemotiveerd afwijken.

Omdat de culturele raad slechts 4 x per jaar bijeenkomst is het dagelijks bestuur bevoegd besluiten over de subsidieverlening te nemen. Zij leggen hierover verantwoording af in de reguliere vergaderingen.

Artikel 12 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 13 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 01-01-2019

Aanpassing van deze regeling geschiedt niet voor de Culturele Raad Borsele is gehoord.

De regeling wordt aangehaald als subsidieregeling voor subsidiëring door de Culturele Raad Borsele.

 

Toelichting:

Artikel 2e. Activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Activiteiten mogen wel op een bepaalde doelgroep gericht zijn: bijvoorbeeld jongeren of ouderen of mensen met dementie. Maar moet voor iedereen uit de doelgroep toegankelijk zijn.

Geloofsovertuiging of leefwijze vallen niet onder de betekenis van een doelgroep.

Artikel 3. Een jaarlijks optreden van de toneelvereniging of de fanfare valt in principe niet onder deze regeling. Gaat de toneelvereniging samen met de fanfare iets organiseren dan is dat iets anders. Als meerdere partijen bij een activiteit betrokken worden moet dat juist gestimuleerd worden.